පිරිසිදු කාමර කඩදාසි

  • පිරිසිදු කාමර කඩදාසි

    පිරිසිදු කාමර කඩදාසි

    Cleanroom Paper යනු කඩදාසි තුළ අංශු, අයනික සංයෝග සහ ස්ථිතික විදුලිය ඇතිවීම අවම කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති විශේෂිත කඩදාසියකි.

    එය අර්ධ සන්නායක සහ අධි තාක්ෂණික ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ නිපදවන පිරිසිදු කාමරයක භාවිතා වේ.