අත්වැසුම් සහ ඇඟිලි ඇඳන්

  • ඇඟිලි ඇඳන්

    ඇඟිලි ඇඳන්

    ප්‍රති-ස්ථිතික ඇඟිලි ආවරණය ප්‍රති-ස්ථිතික රබර් සහ රබර් කිරි වලින් සාදා ඇත.එහි සිලිකොන් තෙල් සහ ඇමෝනියා සංයෝග අඩංගු නොවන අතර එමඟින් ස්ථිතික විදුලිය ඵලදායී ලෙස වළක්වා ගත හැකිය.විශේෂ පිරිසිදු කිරීමේ ප්‍රතිකාරය අයන, අපද්‍රව්‍ය, දූවිලි සහ අනෙකුත් දූෂකවල අන්තර්ගතය අඩු කරයි.ස්ථිතික විදුලි උත්පාදනය දැඩි ලෙස පාලනය කරන්න, ස්ථිතික සංවේදී සංරචක හැසිරවීමට සුදුසු, අඩු දූවිලි පිරියම් කිරීම, පිරිසිදු කාමරයට සුදුසු ය.