අධික ඝනත්වය

  • Microfiber Cleanroom wiper

    Microfiber Cleanroom wiper

    මයික්‍රොෆයිබර් වයිපර්

    දූවිලි රහිත ක්ෂුද්‍ර තන්තු රෙදි 100% සම්පූර්ණ අඛණ්ඩ ක්ෂුද්‍ර තන්තු වලින් ගොතන ලද අතර, පිසදැමීමේ රෙදිවල පැති හතරම ලේසර් හෝ අල්ට්‍රාසොනික් මුද්‍රා තැබූ දාර තාක්‍ෂණය භාවිතා කර ඇත, එය තන්තු වැටීම සහ ක්ෂුද්‍ර දූවිලි නිෂ්පාදනය අතිශයින්ම වළක්වයි.