කාර්මික පිරිසිදු කිරීමේ කපු පුළුන්

  • කාර්මික කපු පුළුන්

    කාර්මික කපු පුළුන්

    පිරිසිදු කිරීමේ කපු පුළුන්, දූවිලි රහිත කපු පුළුන්, පිරිසිදු කපු පුළුන්, සූතිකා කපු වලින් සාදන ලද, විවිධ කර්මාන්තවල නිරවද්‍ය නිෂ්පාදන පිස දැමීම සහ පිරිසිදු කිරීම සඳහා යොදා ගනී.එය දූෂක ඉවත් කර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ විශේෂ පරිසරය තුළ පිරිසිදුව තබා ගත හැකිය (පිසදැමීමේ රෙදි පිස දැමිය නොහැක).පිසදැමීමෙන් පසු අඩු රසායනික අවශේෂ අන්තර්ගතය.