කාර්මික සුදු කඩදාසි රෝල්

  • කාර්මික සුදු කඩදාසි රෝල්

    කාර්මික සුදු කඩදාසි රෝල්

    සුදු කර්මාන්ත වයිපර්

    එය විවිධ ශක්තියෙන් පිසදැමීමට සුදුසු ලී පල්ප් සහ තන්තු වලින් සාදා ඇත;පිසදැමීමෙන් පසු ලොම් දූවිලි ඉතිරි නොවේ;එය ශක්තිමත් අපවිත්ර කිරීමේ හැකියාව සහ ඇඳුම් ප්රතිරෝධය;එය හොඳ හැඟීමක් ඇත, සෝදා නැවත භාවිතා කළ හැකි අතර, ලාභදායී සහ දැරිය හැකි මිලකට.