මලකඩ නොවන කඩදාසි

  • මලකඩ විරෝධී VCI කඩදාසි

    මලකඩ විරෝධී VCI කඩදාසි

    VCIප්රතිරෝධක කඩදාසි විශේෂ ක්රියාවලියක් මගින් පිරිපහදු කරනු ලැබේ.සීමිත අවකාශය තුළ, කඩදාසියේ අඩංගු වීසීඅයි සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ සහ පීඩනයේ දී ප්‍රති-විරෝධක වායු සාධකය උත්කෘෂ්ට හා වාෂ්පීකරණය කිරීමට පටන් ගනී, එය ප්‍රති-විරෝධී වස්තුවේ මතුපිටට විසරණය වී විනිවිද යන අතර තනි අණු ඝණකම සහිත ඝන ආරක්ෂිත පටල තට්ටුවක් සෑදීමට එය අවශෝෂණය කරයි. , මේ අනුව antirust අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම.